messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 0982.873.883
Hỗ trợ tư vấn: 0982.873.883

Nội dung ôn thi Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Nội dung ôn thi và các văn bản pháp luật cần học để ứng tuyển Tổng cục Dự trữ Nhà nước 2024.

>> Xem thêm: Thông tin Tổng cục Dự trữ Nhà nước tuyển dụng 515 chỉ tiêu 

1. NỘI DUNG ÔN THI PHẦN KIẾN THỨC CHUNG

Tại vòng 1, ứng viên thi trắc nghiệm 02 phần thi: Kiến thức chung và Tiếng anh.

Dựa trên thông tin tuyển dụng công bố từ Tổng cục Dự trữ Nhà nước, nội dung kiến thức chung liên quan đến hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

Từ giới hạn kiến thức được công bố trên đây, các văn bản Pháp luật mà ứng viên các vị trí cần phải học để thi sẽ bao gồm:

Đối với ngạch Chuyên viên hoặc tương đương

 • Hiến pháp năm 2013

 • Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13; Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ

 • Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12; Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức)

 • Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP

 • Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ quy định về công tác văn thư

 • Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

 • Quyết định số 36/2019/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính

 • Quyết định số 982/QĐ-BTC ngày 26/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Văn phòng thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước

 • Quyết định số 388/QĐ-BTC ngày 23/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin, Thống kê và Kiểm định hàng dự trữ thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Đối với vị trí Thủ kho bảo quản và Nhân viên bảo vệ kho dự trữ nhà nước

 • Hiến pháp năm 2013

 • Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12; Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức)

 • Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP

 • Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

 • Quyết định số 36/2019/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính

 • Quyết định số 315/QĐ-BTC ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục DTNN KV trực thuộc Tổng cục DTNN

Điền form dưới đây để nhận ngay Tổng hợp Các văn bản luật trên đây và bắt đầu ôn tập.

2. NỘI DUNG ÔN THI MÔN NGOẠI NGỮ

Yêu cầu nội dung thi Tổng cục Dự trữ Nhà nước môn Ngoại ngữ Tiếng Anh sẽ được xét theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tuỳ thuộc vào từng vị trí ứng tuyển:

 • Trình độ bậc 3 đối với ngạch Chuyên viên; 

 • Trình độ bậc 2 đối với ngạch Kỹ thuật viên bảo quản và ngạch Kế toán viên;

 • Trình độ bậc 1 đối với ngạch Thủ kho bảo quản.

Riêng đối với vị trí Nhân viên bảo vệ kho dự trữ: Không thực hiện phần thi ngoại ngữ.

Nội dung thi ngoài giới hạn về trình độ thì không có giới hạn về chủ đề từ vựng hay điểm ngữ pháp. So với nội dung thi của Thuế và Kho bạc, nội dung thi môn Ngoại ngữ của Tổng cục Dự trữ Nhà nước được đánh giá là khó hơn vì có vị trí yêu cầu đến trình độ bậc 3. 

Vì vậy, nhiều ứng viên sẽ gặp khó khăn vì đề khó hơn nhưng lại không biết bắt đầu ôn tập từ đâu. UB Academy hiện đang ưu đãi tặng khoá E-learning Tiếng anh trị giá 2 triệu 200 với hệ thống video và đề tiếng anh từ căn bản đến nâng cao khi mua trọn bộ khoá Luyện thi Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

>> Xem thêm: Thông tin Lộ trình khoá Luyện thi Tổng cục Dự trữ Nhà nước cam kết đỗ đến vòng cuối khai giảng ngày 08/07.

3. NỘI DUNG ÔN THI PHẦN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

Ứng viên thi phần thi nghiệp vụ Tổng cục Dự trữ Nhà nước dưới hình thức thi viết 180 phút với 04 câu tự luận. 

Nội dung thi sẽ đi sâu vào chuyên môn nghiệp vụ của từng vị trí tuyển dụng. Dựa trên đề cương thi tuyển công bố bởi Tổng cục Dự trữ Nhà ước, nội dung ôn thi và các văn bản ứng viên cần ôn tập cho từng vị trí gồm:

Đối với vị trí Chuyên viên về dự trữ nhà nước: Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Dự trữ Nhà nước; kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ lĩnh vực ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 • Luật Dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13

 • Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13

 • Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13; Luật số 63/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 • Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia; Nghị định số 128/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ

 • Nghị định số 56/2021/NĐ-CP ngày 31/5/2021 của Chính phủ quy định chi tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia

 • Quyết định số 36/2019/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính

 • Thông tư số 145/2013/TT-BTC ngày 21/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia; Thông tư số 218/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 145/2013/TT-BTC

 • Thông tư số 139/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia; Thông tư số 82/2021/TT-BTC ngày 18/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 139/2014/TT-BTC

 • Quyết định số 315/QĐ-BTC ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực

 • Quyết định số 388/QĐ-BTC ngày 23/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin, Thống kê và Kiểm định hàng dự trữ thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Đối với vị trí Chuyên viên Quản lý đầu tư xây dựng: Các kiến thức, kỹ năng liên quan đến lĩnh vực xây dựng dân dụng, đầu tư công, đấu thầu.

 • Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

 • Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14

 • Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (nội dung sửa đổi Nghị định số 37/2015/NĐ-CP)

 • Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

 • Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

 • Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

 • Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Điền form dưới đây để nhận ngay Tổng hợp Các văn bản luật trên đây và bắt đầu ôn tập.

Đối với vị trí Chuyên viên Công nghệ thông tin: Kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin, hệ điều hành; lập trình; cơ sở dữ liệu; quản trị mạng và truyền thông; an toàn thông tin.

 • Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11

 • Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018

 • Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/6/2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

 • Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

 • Kiến thức về Quản trị cơ sở dữ liệu: Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớn, phổ biến tại Việt Nam (Oracle, MySQL, DB2...); Quản trị dữ liệu và xây dựng, cấu trúc dữ liệu

 • Kiến thức về các hệ điều hành phổ biến tại Việt Nam và các hệ điều hành mã nguồn mở (Windows, AIX, Linux...)

 • Kiến thức về hệ thống thông tin chung; Cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức (LAN, WAN...)

 • Kiến thức về An toàn thông tin, Bảo mật dữ liệu điện tử

 • Kiến thức về lập trình trên các ngôn ngữ, nền tảng phổ biến tại Việt Nam (Java, Dotnet...)

Đối với vị trí Kế toán viên: Các kiến thức, kỹ năng liên quan đến kế toán, ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công.

 • Luật Kế toán số 88/2015/QH13

 • Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13

 • Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

 • Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán

Đối với vị trí Kỹ thuật viên bảo quản dự trữ Quốc gia: Kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ lĩnh vực dự trữ quốc gia, quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia, quản lý tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với hàng dự trữ quốc gia.

 • Luật Dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13

 • Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12

 • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11

 • Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia; Nghị định số 128/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ

 • Nghị định số 56/2021/NĐ-CP ngày 31/5/2021 của Chính phủ quy định chi tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia

 • Thông tư số 130/2014/TT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia

Điền form dưới đây để nhận ngay Tổng hợp Các văn bản luật trên đây và bắt đầu ôn tập.

Đối với vị trí Thủ kho bảo quản hàng dự trữ quốc gia: Kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ lĩnh vực dự trữ quốc gia, quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia, quản lý tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với hàng dự trữ quốc gia.

 • Luật Dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13

 • Nghị định số 128/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ

 • Nghị định số 56/2021/NĐ-CP ngày 31/5/2021 của Chính phủ quy định chi tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia

 • Thông tư số 130/2014/TT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia

Đối với vị trí Nhân viên bảo vệ kho dự trữ: Kiến thức, kỹ năng liên quan đến nghiệp vụ bảo vệ, giám sát, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống lụt bão.

 • Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10; Luật số 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

 • Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13; Luật số 60/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (nội dung sửa Luật Phòng, chống thiên tai)

 • Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

 • Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; Thông tư số 67/2022/TT-BCA ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

 • Tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của Nhân viên bảo vệ dự trữ theo quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

Điền form dưới đây để nhận ngay Tổng hợp Các văn bản luật trên đây và bắt đầu ôn tập.

Các câu hỏi trong phần thi Nghiệp vụ được thiết kế kết hợp giữa lý thuyết và vận dụng thực tế. Những câu hỏi lý thuyết sẽ yêu cầu nêu lại định nghĩa hoặc trình bày các yêu cầu, quy định, nguyên tắc... từ các văn bản luật pháp trên, trong khi những câu hỏi liên hệ thực tế sẽ hỏi về cách vận dụng, thực thi các văn bản luật đó vào thực tế. 

Vì vậy học viên không thể chỉ học mẹo hay học cách "lô tô" trắc nghiệm, mà phải học thuộc lòng các văn bản pháp luật và cách vận dụng các văn bản đó trên thực tế. 

Trong khoá học Luyện thi Tổng cục Dự trữ Nhà nước, giảng viên của UB Academy với kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu về Luật pháp, cùng kinh nghiệm làm việc thực tế tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ giúp bạn hiểu sâu các văn bản Luật, từ đó dễ học thuộc lòng hơn. Ngoài ra, các giảng viên sẽ luôn cung cấp phần nội dung áp dụng thực tế của các văn bản này để bạn tự tin câu hỏi liên hệ thực tế trong đề.

>> Xem thêm: Thông tin Lộ trình khoá Luyện thi Tổng cục Dự trữ Nhà nước cam kết đỗ đến vòng cuối khai giảng ngày 08/07.